Wspó³praca/partnerzy

STRONA G£ÓWNA

Neuromedyka jest najnowocze¶niejsz± placówk± medyczn± na terenie ¯yrardowa. Jako pierwsza w mie¶cie i powiecie zaoferowa³a kompleksowy system us³ug medycznych. Nale¿y do lidera w sektorze niepublicznej opieki zdrowotnej. Zostali¶my docenieni za jako¶æ i skuteczno¶æ w ¶wiadczonych us³ugach przez naszych pacjentów oraz organizacje biznesowe. Jeste¶my gotowi s³u¿yæ swoj± wiedz± medyczn±, profilaktyczn±, umiejêtno¶ciami oraz leczeniem.


7279167629 (240) 228-2993 412-704-0749 822-911-3884 Cennik | Mapa strony | Opinie | Oferty pracy | (209) 418-5451

© 2009 Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej NEUROMEDYKA
ul. Okrzei 51C; 96-300 ¯yrardów; tel. 46 855-84-84, tel 2. 46 855-80-81
Projekt i wykonanie: InterSoftware.pl